Nid Beth Ydych Chi’n Wybod, ond Pwy Ydych yn ei Adnabod!

Rhwydweithio Busnes

Mae yna lawer o gyfleoedd i fusnesau yn Sir Ddinbych i ymuno â rhwydweithiau a grwpiau gyda phobl fusnes eraill o’r un anian; grwpiau busnes Canol Tref, Siambrau Masnach a chymdeithasau masnach yn rai ohonynt. Yn ogystal â’r cyfleoedd i rwydweithio a gynigir drwy fynychu Digwyddiadau, Cynadleddau a Sioeau, ar-lein mae yna rwydweithiau am ddim hefyd fel Linkedin y gellir bod yn rhan ohonynt yn gyflym ac yn hawdd.

Gall dewis pa un i fod yn rhan ohono fod yn ddewis personol ond mae egwyddorion Rhwydweithio ar gyfer Busnes yn parhau’r un fath. Mae’n dda i fusnes pawb!

 

Gareth Wyn Jones

Gareth Wyn Jones Farmer and Presenter

Mae rhwydweithio’n rhoi’r cyfle i:

 • ddysgu pethau newydd
 • casglu gwybodaeth
 • cael cymorth gyda phroblemau gan bobl â gwybodaeth briodol
 • gwybod beth mae cystadleuwyr yn ei wneud!
 • cwrdd â chleientiaid a chwsmeriaid newydd posibl a ffurfio cynghreiriau newydd

Gall hefyd helpu eich busnes i gadw i fyny gyda’r tueddiadau diweddaraf, rheoliadau newydd neu ddatblygiadau diwydiant cyffredinol.  Nid yw’n ymwneud â chael gwerthiant yn unig ond rhannu gwybodaeth a helpu busnesau eraill hefyd.

m4b collage

Cyngor ac Awgrymiadau ar gyfer Rhwydweithio mewn Digwyddiadau

 • Os ydych yn mynychu digwyddiad siaradwch amdano. Defnyddiwch Twitter a LinkedIn i ledaenu’r gair
 • Gwnewch yn fawr o’r digwyddiad drwy wahodd cleientiaid a chwsmeriaid
 • Darllenwch y rhestr presenoldeb a dewiswch 2 neu 3 o bobl yr hoffech eu cyfarfod a dod o hyd iddynt
 • Caniatewch ddigon o amser i gwrdd â phobl a dosbarthu cardiau busnes
 • Gwnewch i’ch busnes sefyll allan a threfnwch un funud yn y digwyddiad
 • Peidiwch â siarad yn unig, ond gwrandewch a byddwch yn barod i rannu eich gwybodaeth
 • Gwenwch a chael eich hun mewn llun,  does wybod lle fydd eich wyneb yn ymddangos!
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i fyny gydag unrhyw gysylltiadau a wneir o fewn ychydig ddyddiau
 • Ymunwch â grŵp busnes a rhannwch gysylltiadau ac atgyfeiriadau

Y Manteision i’r Busnes

 • Mae aros yn y presennol ac adnabod y farchnad yn sail i gynllun busnes da
 • Mwy o arweinwyr, cyfleoedd busnes a chyflenwyr neu gwsmeriaid posibl ar gyfer y busnes
 • Mwy o enw da a hyder i’r busnes
 • Gwell llinell isaf
 • Mwy o hwyl!

Dod o hyd i ddigwyddiadau wrth eich ymyl chi

Cadwch olwg ar wefannau a Twitter ar gyfer digwyddiadau a gweithdai. Ewch i Busnes Cymru <https://businesswales.gov.wales/&gt; neu Gyngor Sir Ddinbych ar gyfer Busnes <https://www.denbighshire.gov.uk/en/business/business.aspx&gt;, LinkedIn, Twitter neu Eventbrite <https://www.eventbrite.com/d/wales–denbighshire/events/&gt; i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau lleol. Cymerwch naid – siaradwch gyda busnesau eraill a gweld beth sydd ar gael yn eich tref neu ardal.

 

 

Advertisements

Gêm Drosodd

Nid oes unrhyw deimlad yn debyg i’r panig sy’n corddi’r stumog ac yn gwneud i chi chwysu pan fyddwch yn gwybod eich bod wedi colli eich holl ddata.  Meddyliwch am yr holl oriau a dreuliwyd, yr arian a gollwyd a’r wybodaeth goll, a beth y gallai hyn ei olygu ar gyfer eich busnes.

Os nad yw hynny wedi gwneud i chi wingo, gadewch i mi adrodd yr hanes sut y bu i’r cwmni animeiddio digidol Pixar bron â diflannu.   Nid gyda hud a lledrith ond gydag un darn bach o gôd.

/bin/rm -r -f *

toystory2bd-01

 Ym 1998 roedd criw bychan o animeiddwyr Pixar yn gweithio’n galed i ddiwallu terfyn amser i gynhyrchu Toy Story 2 yn barod ar gyfer y lansiad.  Mewn prosiect fel hyn, mae pob animeiddiwr yn gweithio ar yr un rhwydwaith cyfrifiadurol.  Efallai y bydd un person yn addasu’r golau, tra bo un arall yn addasu symudiad het Woodie yn yr un olygfa.   Wrth i’r animeiddwyr weithio, roedd elfennau’r olygfa yn dechrau diflannu.  I ddechrau roedd y gwead yn edrych yn rhyfedd, yna diflannodd wyneb un o’r cymeriadau ac yna roedd cyrff, ategolion a golygfeydd yn diflannu.   Erbyn iddynt dynnu plygiau’r gweinydd dim ond 10% o’r ffilm wreiddiol oedd wedi goroesi.  Roedd rhywun, drwy gamgymeriad, wedi mewnbynnu’r prif gôd dileu.  Wrth i sgriniau’r animeiddwyr rewi ac wrth iddynt fynd i gael ychydig o ginio, nid oeddent wedi llwyr sylweddoli difrifoldeb y sefyllfa.  

Dylai pob cwmni sy’n cadw data ddefnyddio system sy’n creu copïau wrth gefn.  Fodd bynnag, yn ôl y Guardian, nododd 48% o fusnesau bach y DU nad oes ganddynt gynlluniau rheoledig ar waith a nododd 78% nad oedd ganddynt gynllun adfer data symudol.  Yn ôl Siambrau Masnach Prydain mae 93% o fusnesau sy’n colli data am fwy na 10 diwrnod yn fethdalwyr o fewn blwyddyn.

Yn ffodus, roedd gan Pixar system wrth gefn.   Yn ôl ym 1998 roedd copïau wrth gefn yn cael eu cadw ar dapiau- pan fo un tâp yn llawn byddai rhybudd yn nodi bod angen un newydd.  Fodd bynnag, ar yr achlysur hwn, ni chafwyd y rhybudd.  Roedd hyn yn golygu wrth i’r gwaith newydd gael ei ysgrifennu, roedd yn dechrau tynnu’r hen waith oddi ar y tâp, gan ddileu’r strwythurau allweddol yr oedd yr animeiddiad newydd yn seiliedig arnynt.  Pan sylweddolwyd hyn, bu’n rhaid galw cyfarfod brys.

Heddiw, mae creu copi wrth gefn o’ch ffeiliau yn hawdd.  Gall nifer o wasanaethau ar-lein greu copi wrth gefn o’ch data ar eu gweinyddwyr eu hunain a gwarantu diogelwch data ac ansawdd gwasanaeth.  Os na allwch fforddio talu am wasanaeth neu eich bod eisiau trefnu eich data eich hunan gall Gwasanaeth Data y DU a ready.gov ddarparu canllawiau ynglŷn â sut i greu copïau wrth gefn o ddata a beth i’w wneud os ydych yn ei golli.

Yn ôl at stori Pixar, gyda phrosiect Toy Story 2 a thynged y cwmni cyfan yn y fantol, gwaeddodd un gweithiwr “Mae gennyf beiriant gartref”.  Fel y digwydd, roedd Cyfarwyddwr Technegol Goruchwyliol Toy Story 2 yn dychwelyd o gyfnod mamolaeth, ac wedi bod yn gweithio ar y ffilm o gartref, lle’r oedd ganddi gopi bron â bod yn gyflawn o’r ffilm ar ei gyriant caled.  Anfonwyd tîm i gasglu’r peiriant a oedd yn dal tynged y cwmni cyfan ar ei fanciau cof.  Ni fu’n rhaid i Pixar ddod yn fethdalwyr ar y diwrnod hwnnw, ond aethant yn eu blaenau i gynhyrchu rhai o ffilmiau mwyaf hudolus y ddegawd ddiwethaf.  Gallai’r stori fod yn wahanol iawn.  

Fyddwch chi’r un mor lwcus?

 

Pa mor Barod yw eich Busnes?

Gall unrhyw fusnes ddioddef digwyddiad difrifol sy’n eu hatal rhag ymgymryd â’i fusnes fel arfer. Er enghraifft seibr-drosedd, tor-pŵer, llifogydd, tân, aflonyddwch cludiant mawr neu hyd yn oed terfysgaeth. Efallai na fydd yn digwydd i chi yn uniongyrchol ond gallai fod yn rhywbeth daw eich busnes yn gysylltiedig ag o ac y caiff ei effeithio ganddo.

‘Canfu’r Ffederasiwn Busnesau Bach a Climate Ready yn Asiantaeth yr Amgylchedd nad oedd gan draean o fusnesau yn y DU yswiriant parhad busnes ac nad oedd gan 60% unrhyw gynlluniau i ddelio â thywydd eithafol – er i ddwy ran o dair fod wedi eu heffeithio gan eira, sychder neu lifogydd yn y tair blynedd diwethaf.’ Ffynhonnell: BITC.

Ar gyfer busnesau bach, gall effaith digwyddiad difrifol fod yn ddinistriol. Er mwyn helpu busnes i ymdopi mewn argyfwng, y cyngor yw paratoi cynllun parhad. Mae cynllun parhad busnes yn disgrifio’r camau ymarferol mae angen i’ch busnes eu cymryd os yw problem benodol yn codi.

Fel y dywed FedEx, ‘Gwnewch fwy na chroesi’ch bysedd’!

Mae seibr-drosedd wedi ei nodi fel problem gynyddol, ond mae help a chyngor ar gael ar gyfer busnesau. Porwch drwy’r rhaglen ddigwyddiadau ar wefan Sir Ddinbych YMA. Neu cysylltwch â’r tîm Band Eang Cyflym Iawn yn Busnes Cymru. Gallwch weld eu post BLOG diweddar ar gamau i’ch helpu i warchod eich asedau.

Fodd bynnag, dim ond un enghraifft yw seibr-drosedd a dylai busnesau baratoi trwy sefydlu cynllun parhad busnes cyffredinol. Mae hyn yn gwneud busnesau’n fwy parod i ymdopi mewn argyfwng, a dylai helpu gyda chyflymu’r broses adfer gan wneud busnesau yn fwy gwydn.

 Mae gan y wefan Busnes yn y Gymuned gyngor ymarferol a chyfres o awgrymiadau a ‘thempledi deg munud’ sydd wedi eu hanelu at fentrau bach a chanolig eu maint. Mae pethau fel cadw rhestr o gysylltiadau mewn argyfwng a chopïau wrth gefn o wybodaeth allweddol yn lle da i ddechrau. Mae mwy o help a gwybodaeth YMA.

Gall Busnes Cymru hefyd ddarparu cyngor ar Gynllunio Parhad Busnes a gellir cysylltu â nhw ar 03000 6 03000 neu ewch i’w gwefan www.Businesswales.gov.uk.

 

free-business-resources pic

 

Blog Cymraeg mewn Busnes

Mae prosiect peilot Cymraeg mewn Busnes wedi gwneud gwahaniaeth mawr i nifer o fusnesau bach yn Sir Ddinbych. Drwy godi ymwybyddiaeth o sut gall dwyieithrwydd elwa incwm busnesau mae’r prosiect Cymraeg mewn Busnes wedi creu newid parhaol, gobeithio. Dyma ychydig o’r adborth cadarnhaol a dderbyniom:

quotes wel

Ym mis Medi 2016 comisiynodd y Tîm Datblygu Economaidd a Busnes IAITH: y ganolfan cynllunio iaith Gymraeg er mwyn darparu prosiect peilot ‘Cymraeg mewn Busnes’ gyda’r bwriad o brofi buddion busnes dwyieithrwydd drwy hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel arf busnes er mwyn gwella perfformiad economaidd. Bu’r prosiect peilot yn gweithio gyda busnesau ym Mhrestatyn, Llangollen a Llanelwy am gyfnod penodol o amser er mwyn deall yr angen a’r awch am gymorth iaith Gymraeg o fewn busnesau. Yn nes ymlaen yn 2017 byddant yn ail gysylltu gyda’r busnesau hynny er mwyn profi pa wahaniaeth mae’r camau gweithredu a gymerwyd wedi ei wneud i’w hincwm.

Mae canfyddiadau cynnar o’r prosiect peilot yn awgrymu fod yr iaith Gymraeg yn rhoi mantais gystadleuol gyffredinol i fusnesau drwy allu cyfathrebu’n ddwyieithog gyda chwsmeriaid. Mae buddiannau mwy penodol a ddatgelwyd gan y peilot yn cynnwys:

 • Mae’r defnydd o’r Gymraeg yn rhoi safon dilysrwydd unigryw i fusnes. Os ydych yn gweld cynnyrch neu wasanaeth sy’n dibynnu ar leoliad ar gyfer ei werth, bydd defnyddio’r Gymraeg yn atgyfnerthu’r teimlad o ddilysrwydd.
 • Mae’n gwrtais ac yn aml yn hanfodol darparu cyfieithiad Cymraeg mewn busnes, ar gyfer y cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.
 • Gall siarad Cymraeg ac arddangos arwyddion Cymraeg agor marchnadoedd newydd.
 • Mae defnyddio’r iaith Gymraeg yn dangos eiriolaeth dros gynnyrch lleol a gall gysylltu gydag ymdrechion ehangach i farchnata cynnyrch lleol / Cymreig. E.e. CaruBusnesauLleol, Cig Oen Cymru ayb.

Fel rhan o’r prosiect Cymraeg mewn Busnes bu IAITH yn darganfod yn gyntaf faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad yn ein trefi ac yna yn recriwtio busnesau oedd yn awyddus i ddysgu sut gall dwyieithrwydd fod o fudd i’w hincwm.

Rhoddodd cyfarfodydd cychwynnol wyneb yn wyneb linell sylfaen i’r prosiect i weithio oddi arni a theimlad o sut mae’r Gymraeg eisoes yn cael ei defnyddio yn ein sir.  Rhoddodd y gwaith hwn gip defnyddiol i ni o’r cychwyn cyntaf, gan nodi fod sawl busnes eisoes yn deall y cysylltiad rhwng yr iaith Gymraeg a gwir brofiad twristaidd, ond nad oedd gan lawer o fusnesau y sgiliau iaith neu’r hyder i’w defnyddio er mwyn gwneud gwahaniaeth i’w busnes.

Yna, recriwtiodd y prosiect fusnesau o bob tref i gymryd rhan mewn nifer o weithdai busnes Cymraeg yn canolbwyntio ar yr iaith lafar, arwyddion dwyieithog mewn siopau a defnydd o’r Gymraeg ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Daeth y sesiynau hyn â nifer o syniadau newydd i fusnesau a chawsant arfau er mwyn parhau i’w defnyddio yn eu busnesau o ddydd i ddydd.

Ar ddiwedd y gyfres o weithdai cafwyd gweithdy terfynol oedd ar gael i bawb fel rhan o Fis Mawrth Busnes

Ers i’r gweithdai ddod i ben mae nifer o’r gwersi a ddysgwyd gan y busnesau wedi eu rhoi ar waith. Mae un o’r goreuon yn Oriel House, sef gwesty ar Ffordd Dinbych Uchaf ger Llanelwy. Mae staff y gwesty hwn bellach yn gwisgo llinyn gwddw Cymraeg er mwyn dangos i westeion y gallant sgwrsio yn Gymraeg, ac mae Oriel House bellach yn cynnig pecyn priodas fel gwasanaeth newydd.

Ceir bellach ariannodd hyfforddiant hyblyg wedi’i ariannu’n llwyr i gryfhau sgiliau Cymraeg eich gweithlu.

O ddechreuwyr i siaradwyr rhugl, mae Cymraeg Gwaith yn cynnig rhywbeth i bawb.

Mae pedair elfen yn perthyn i’r cynllun:

Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr i Fusnesau Sir Ddinbych

Yn gynharach eleni fe ddywedom wrthych am Gynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun rhyddhad targedig hwn yn newydd ar gyfer 2017/18 a’i nod yw cynorthwyo manwerthwyr ar y stryd fawr, gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi gweld cynnydd yn eu bil Ardrethi Busnes o ganlyniad i ailbrisiad 2017 Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Mae Cyngor Sir Ddinbych erbyn hyn wedi sicrhau fod pob eiddo cymwys yn y Sir yn manteisio ar gynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr Llywodraeth Cymru. Mae cyfanswm o 638 o fusnesau cymwys yn Sir Ddinbych wedi arbed £528,812 ar eu biliau. Bydd busnesau unigol wedi cael rhyddhad o hyd at £500 (Haen 1) neu hyd at £1,500 (Haen 2).

Am ragor o fanylion am y cynllun a’r meini prawf cymhwysedd, darllenwch y Canllawiau ar Ryddhad Ardrethi’r Stryd Fawr.

Os yw eich busnes yn gymwys byddwch wedi derbyn bil diwygiedig gyda’r gostyngiad wedi’i roi yn awtomatig ar eich cyfrif.

Os ydych wedi derbyn bil diwygiedig ond ddim yn dymuno derbyn y Rhyddhad Ardrethi ar gyfer eich eiddo chi, bydd angen i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen optio allan a amgaewyd gyda’ch bil.

Fel arall, os ydych yn credu eich bod yn gymwys ond heb dderbyn y rhyddhad ac yn dymuno i ni adolygu eich achos, cysylltwch â’r Adran Ardrethi Busnes ar: businessrates@denbighshire.gov.uk neu ffoniwch 01824 706200.

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn llunio’r cynllun rhyddhad ardrethi newydd ar gyfer 2018/19 ac wedi hynny ac rydym yn aros am ragor o arweiniad ac yn disgwyl mwy o fanylion yr hydref hwn.

Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017

Cwblhewch Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017!

Arolwg Busnes Sir Ddinbych yw ein dadansoddiad blynyddol o anghenion busnesau’r sir. Drwy gasglu data gan 496 o fusnesau rydym ni’n gallu mesur tymheredd economi’r sir a defnyddio’r wybodaeth i dargedu ein hymdrechion i helpu busnesau dyfu yn ystod y flwyddyn. Mae’r ymchwil diweddaraf hwn yn dangos bod hyder pobl mewn gwerthiannau wedi cynyddu 7% ers y llynedd, a bod 54% o fusnesau yn edrych ar fuddsoddi yn eu busnesau. Ymhlith pethau eraill rydym ni rŵan yn gallu gweld beth yn ôl busnesau Sir Ddinbych yw’r materion mwyaf sy’n wynebu canol trefi a pha rwystrau a wynebir ganddynt wrth geisio recriwtio’r staff gorau. Mae ciplun o Arolwg Busnes 2016 ar gael yma.

Rydym ni’n cynnal arolygon o’r fath i’n helpu ni ddatblygu’r economi leol ac rydym ni’n defnyddio’r canlyniadau i dargedu’r meysydd nesaf. Heb ymchwil ni fyddem yn gwybod mai Llanelwy yw’r dref sy’n cynhyrchu’r nifer mwyaf o allforion yn y sir a bod ar hanner y busnesau eisiau mwy o hyfforddiant ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Pob blwyddyn rydym ni’n canolbwyntio ar wella’r hyn rydym ni’n ei ddarparu i fusnesau lleol ac efallai eich bod chi wedi gweld llawer o’r ymatebion i’r arolwg yn cael sylw yn ein rhaglen Mis Mawrth Busnes.

Heddiw rydym ni’n lansio Arolwg Busnes 2017 ac mae arnom ni angen eich cymorth chi i ledaenu’r gair. Os ydych chi’n berchen ar fusnes cofiwch gwblhau’r arolwg hwn er mwyn dweud eich dweud a rhoi cynnig ar ennill iPad newydd sbon.

Cwblhewch Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017!

 

Dosbarth Meistr LinkedIn, Dinbych 26 Mehefin 2017, 2.00- 5.00

Dosbarth Meistr LinkedIn, Hwb Dinbych, Ffordd y Ffair LL16 3RJ 26 Mehefin 2017, 2.00-5.00

Archebwch eich lle

Cost £199 a TAW y person


Bydd y cwrs hyfforddiant hanner diwrnod cynhwysfawr hwn yn darparu trosolwg o farchnata effeithiol drwy LinkedIn, yn ogystal â chanllaw ymarferol er mwyn gwneud i LinkedIn weithio i’ch busnes chi. Byddwch yn dysgu sut gellir defnyddio LinkedIn i greu llwybrau cynhyrchu arweiniad cryf ar gyfer eich busnes a sut gallwch ddefnyddio’r llwyfan cyfryngau cymdeithasol hwn i hyrwyddo’r cyfleodd hyn er mwyn trosi i gwsmeriaid.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r cwrs Dosbarth Meistr LinkedIn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am wneud y mwyaf o’r cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio LinkedIn fel adnodd cynhyrchu arweiniad allweddol ar gyfer eu busnes.  Mae’n addas i fusnesau o bob maint o bob diwydiant yn ogystal ag asiantaethau.

Yn addas ar gyfer pob gallu.


Bydd y cwrs Dosbarth Meistr LinkedIn yn canolbwyntio ar gyflawni 3 amcan allweddol;

Dysgu am y technegau a’r offer a ddefnyddir ar gyfer marchnata yn effeithiol ar gyfryngau cymdeithasol

Dysgu am strategaethau ymarferol a brofwyd i gynhyrchu cyfleoedd a chynyddu elw busnes

Bod â’r gallu i roi strategaeth cyfryngau cymdeithasol LinkedIn a fframwaith ar waith o fewn eich busnes


Mae’r cwrs LinkedIn hwn wedi ei achredu ar gyfer oriau Datblygiad Proffesiynol Parhaus o fewn Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus Siartredig y Sefydliad Marchnata Siartredig. Byddwch yn derbyn tystysgrif wedi cwblhau’r cwrs, a ellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth ar gyfer eich cerdyn cofnodi Datblygiad Proffesiynol Parhaus. 

Hyfforddwr y Cwrs Dawn McGruer FRSA, Business Consort Ltd

Bydd y cwrs hyfforddi’n cael ei gynnal gan Dawn McGruer FRSA. Mae Dawn yn hyfforddwr marchnata cyfryngau cymdeithasol a digidol, yn ymarferydd, ymgynghorydd, awdur a blogiwr sydd â mwy na 15 mlynedd o brofiad ym maes cyfryngau cymdeithasol.

Hi hefyd yw Cyfarwyddwr ‘Business Consort’ a sefydlwyd yn 2005 ac sydd wedi datblygu yn un o sefydliadau hyfforddiant gorau’r byd ac sy’n achrededig gan y Sefydliad Marchnata Siartredig. Gyda mwy na 2 filiwn o bobl wedi tanysgrifio mae Dawn wedi dod yn ddylanwadwr allweddol yn y maes hwn ac mae’n darparu Cyrsiau Hyfforddi Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol gan gynnwys Diploma CAM mewn Marchnata Digidol.

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Defnyddio LinkedIn

Ydych chi’n deall y pethau sylfaenol?

Creu proffil LinkedIn perffaith

Tyfu’ch rhwydwaith, rheoli eich preifatrwydd a chwilio

Amddiffyn eich hunan rhag cystadleuwyr sy’n busnesu  Deall pwy all weld eich ôl troed ar LinekedIn, pam ei bod weithiau yn syniad gwych i bobl eich gweld yn edrych ar eu proffil a dysgu sut i fod yn anhysbys ar LinkedIn.

Cyfathrebu ar LinkedIn: Sut i wneud hynny’n iawn a phryd i’w wneud.

Sefydlu perthynas, cysylltu a datblygu’r cyfleoedd hynny

Grwpiau ar LinkedIn

Dylunio tudalen ag effaith uchel ar gyfer eich cwmni

Gwneud y mwyaf o’ch proffil er mwyn darparu’r gwelededd gorau

Defnyddio geiriau allweddol yn effeithiol ar gyfer eich proffil

Manteision cyfrifon am dâl neu gyfrifon premiwm yn hytrach na rhai am ddim


Archebwch eich lle


Woman to be input to the laptop

Print